Obchodné podmienky

Internetový obchod prevádzkuje:

PINC, s.r.o.

Ul. biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno

IČO: 36621455

DIČ: 2020160813
IČ DPH: SK2
021309301

 

I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim PINC, s.r.o., Ul. biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno, IČO: 36621455 (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

3. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

4. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu.


II. Objednávanie tovaru

 

e-shop

1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť.
3. Objednávky sú do systému zaraďované v poradí v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

6. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky

7. Prijatie elektronickej objednávky a každá zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

8. Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol oznámený ako – expedované.

9. Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo faxu - kontakt.
10. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

11. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

12. Hodnota uvedená na potvrdenej objednávky je konečná.

 

telefonicky

objednávku môžete nahlásiť aj telefonicky na číslach:

 +421 944 016 602‬

Zákazník nadiktuje svoje kontaktné údaje, názov alebo kód výrobku (je uvedený v popise produktu), ktorý si objednáva a počet kusov. K objednávke sa ešte pripočíta poštovné a balné podľa platných podmienok.

e-mailom

mail zaslať na ajcor@ajcor.sk kde je potrebné uviesť kontaktné údaje, telefonický kontakt, názov výrobku, kód výrobku (je uvedený v popise produktu), počet objednávaných kusov, spôsob prevzatia, a platenia. K objednávke sa ešte pripočíta poštovné a balné podľa platných podmienok.


III. Ceny tovaru


1. Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR a sú s DPH. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
2. Prevádzkovateľ má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

 

IV. Spôsob platby


1. Platby za tovar sa uskutočňujú na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, EMS, DPD alebo GLS, bankovým prevodom alebo platobnou kartou.

2. Pri osobnom odbere je platba v hotovosti pokiaľ to nie je upravené v osobitnej zmluve.

3. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

 

V. Dodávka tovaru


1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, EMS, DPD, GLS).

2. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2 - 7 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

3. Prevádzkovateľ dodá objednaný tovar kupujúcemu na dobierku, v prípade inej formy platby bez.

4. Prevádzkovateľ k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom Slovenskej pošty, EMS, DPD alebo GLS účtuje poplatok za poštovné a balné.

5. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z už čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.

6. Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.

7. Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi. Cenu za doručenie poškodeného tovaru hradí prevádzkovateľ.

8. Osobný odber je možný po predchádzajúcom telefonickom dohovore. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.


VI. Vrátenie tovaru


1. Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu sídla: PINC, s.r.o., Ul. biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno spolu s vyplneným formulárom.

2. Vrátený tovar nezasielajte na dobierku!

3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.

4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený ani neotváraný (neporušená ochranná hliníková fólia alebo ochranná známka na viečku), inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

5. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné sa neúčtuje, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

 

VII. Reklamácia tovaru


1. Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp jeho kópie.

3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle na vlastné náklady spolu s kópiou faktúry na adresu prevádzkovateľa: PINC, s.r.o., Ul. biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno

4. Poštovné ani iné poplatky nevraciame.

5. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

6. Nie je možné vrátiť alebo ho vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby.

7. Neotvorený, nepoškodený tovar 6 mesiacov pred expiráciou vymeníme kus za kus za nový tovar.


VIII. Záverečné ustavovenia


1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

2. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

3. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.


Platné od 01.07.2011